Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Maja Vidić Gadže

Stručna služba za proračun, riznicu i računovodstvo

Rođena 02.02.1982. godine u Sarajevu.
Završila gimnaziju u Čapljina.
Diplomirala 2005 godine na Ekonomskom fakultetu u Splitu.
Na poslovima Šefa Stručne službe radi od 2022.  godine.
Udana, nastanjena u Čapljini.

Služba se brine o slijedećem:

 • u suradnji s gradonačelnikom grada izrađuje se prijedlog proračuna,
 • vrši praćenje proračunskih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka,
 • nadzire rad i funkcioniranje riznice,
 • koordinira se radom Službe i prate propisi iz oblasti financija,
 • daju se prijedlozi za donošenje gradskih propisa iz oblasti financija,
 • izrađuje se nacrt proračuna Grada,
 • prati propise iz oblasti proračuna i odgovara se za zakonito i blagovremeno i kvalitetno izvršavanje poslova,
 • izrađuju se analize, izvješća i informacije na temelju raspoloživih podatka,
 • prati se izvršenje proračuna,
 • vodi se evidencija obveza iz proračuna Grada,
 • prati se likvidnost proračuna Grada,
 • prati se realizacija projekata u okviru kapitalnih izdataka,
 • pripremaju se i daju nalozi za prijenos sredstava po odobrenim projektima,
 • vodi se računa o namjenskom trošenju sredstava,
 • vrši se kontrola i kontiranje gradskih prihoda ,
 • daju se upute za konkretnu primjenu propisa iz oblasti računovodstva,
 • sudjeluje se u izradi proračuna Grada,
 • stručno se obrađuju podatci za pripremu godišnjeg izvješća i tromjesečnih izvješća o izvršenju proračuna,
 • pripremaju se i izrađuju periodični obračuni i godišnji obračun,
 • vodi se evidencija stalnih sredstava , sitnog inventara i materijala,
 • vrši se kontrola i kontiranje gradskih rashoda ,
 • sudjeluje se u obavljanju popisa te vrši obračun amortizacije,
 • daju se upute za konkretnu primjenu propisa iz oblasti računovodstva,
 • vrši se unos i praćenje realizacije narudžbenica,
 • vrši se praćenje realizacije ugovora i drugih obveza,
 • odgovara se za primjenu propisa iz oblasti računovodstva i financija,
 • vode se evidencije o financijskim transakcijama i vrši obrada financijskih podataka koji služe za procjenu stanja i vođenje propisanih evidencija za izradu informacija, izvješća i drugih analitičkih materijala iz oblasti financija,
 • obavljaju se poslovi u sustavu riznice: unos i tisak narudžbenica, ulaznih i izlaznih računa, bankovnih izvješća, kupaca i dobavljača, praćenje rezerviranih sredstava,
 • obavlja se obračun i isplata plaća zaposlenika u tijelima Grada, naknada za bolovanje i drugih naknada,
 • vodi se registar plaća,
 • vodi se evidencija obustava i porezne kartice zaposlenika,
 • vode se knjige blagajne , glavna i pomoćne
 • evidentiraju se primitci, izdatci i rade se blagajnička izvješća,
 • vrši se naplata upravnih pristojbi i vrši redovito polaganje primitaka na JRR,
 • vrši se fakturiranje i ispostavljanje izlaznih računa,
 • vrši se plaćanje ulaznih računa i ispostavljanje naloga za plaće,
 • vodi se knjiga ulaznih i izlaznih računa,
 • odgovara se za urednost dokumentacije,
 • obavljaju se i svi drugi poslovi vezani za proračun i proračunske korisnike, riznicu, računovodstvo i financije u skladu sa važećim propisima.
Back to top
Skip to content