Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Irena Bakalar Bulum

Služba prostornog uređenja i graditeljstva

Rođena 21. veljače 1963. u Čapljini.
Gimnaziju je završila u Čapljini.
1986. godine stekla je zvanje diplomiranog inženjera arhitekture na Sarajevskom sveučilištu.
Udana. Nastanjena je u Čapljini.

 

Gradska Služba prostornog uređenja i graditeljstva vrši slijedeće poslove:

 • prati i primjenjuje propise iz prostornog uređenja,
 • pribavlja terenske podatke , priprema i izrađuje urbanističko-tehničke uvjeti u postupku izdavanja urbanističkih suglasnosti i drugih urbanističkih akata,
 • izrađuje stručna mišljenja,
 • izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti prostornog uređenja,
 • izrađuje informacije, analize i izvješća iz oblasti urbanizma,
 • izrađuje nacrte izvješća o stanju u prostoru i programe mjera unaprijeđenja stanja u prostoru,
 • izrađuje odluka o pristupanju izradi, izmjeni ili dopuni, donošenju i provođenju dokumenata prostornog uređenja,
 • vrši stručne poslove u pripremi i provođenju planskih akata,
 • prati i primjenjuje propise građevinske propise,
 • vrši pregled i ovjerava tehničku dokumentaciju,
 • vrši obračun naknade za troškove uređenja građevnog zemljišta i obračun drugih naknada,
 • vrši poslove obrazovanja stručnih komisija za tehnički prijem građevina,
 • priprema tehnički dio tenderske dokumentacije,
 • učestvuje u pripremi ugovora, prati realizaciju istog,
 • vodi upravne postupke i izrađuje pojedinačne akte po zahtjevima za izdavanje urbanističkih suglasnosti, odobrenja za građenje, uporabnih dozvola,
 • vrši interni nadzor nad gradnjom,
 • priprema izvješća o stanju u oblasti u kojoj se obavlja nadzor,
 • podnosi zahtjeve nadležnim sudovima za pokretanje postupka protiv subjekata koji ne postupaju po propisima i nalazima u oblasti u kojoj se vrši nadzor,
 • obavlja kontrolu nad radom sudionika u gradnji i održavanju građevine,
 • obavlja poslove na uspostavi i sustavu informacija o prostoru u svrhu planiranja, korištenja, gospodarenja i zaštite prostora uz osiguranje javnog i slobodnog pristupa podacima i dokumentima prostornog uređenja kroz aktivnosti stvaranja jedinstvene baze podataka o prostoru stalnim unošenjem i ažuriranjem svih podataka od važnosti za prostor primjenom odgovarajućih tehnologija.

 

Back to top
Skip to content