Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Darko Šimović

Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova

Rođen je 16.ožujka 1972 god. u Sarajevu. Završio gimnaziju u Sarajevu.
Diplomirao na pravnom fakultetu u Mostaru 1997 godine.
Oženjen; nastanjen u Čapljini.

Služba se brine o slijedećem:

 • izrađuju se nacrti rješenja o pravima na nekretninama,
 • izrađuju se nacrti normativnih akata koje donosi Gradsko vijeće iz oblasti geodetskih i imovinsko-pravnih poslova,
 • vodi se upravni postupak i izrađuju rješenja i zaključci u postupku uzurpacije, izvlaštenja i povrata u posjed nekretnina u privatnom vlasništvu,
 • obavljaju se geodetski poslovi iz oblasti primijenjene geodezije za
 • potrebemjesnih zajednica (trasiranje puteve, dalekovoda, vodovod i sl.),
 • obavlja se nivelacija i regulacija dijelova grada i naselja gradskog karaktera,
 • izrađuju se podloge, odnosno situacije za projektiranje,
 • obavlja se iskolčavanje na terenu (prijenos projekata), ulica, zgrada, gospodarskih postrojenja, instalacija, drugih objekata i sl.,
 • vrši se projektiranje i izrada poligonskih i nivelantskih mreža,
 • obavljaju se poslovi za izvršavanje zakona i drugih propisa i mjera koji se odnose na izradu, obnovu i održavanje premjera i katastra komunalnih uređaja,
 • poduzimaju se odgovarajuće mjere kod korisnika komunalnih uređaja radi normalnog i pravovremenog izvršavanja poslova u toj oblasti,
 • obavlja se snimanje svih komunalnih uređaja na području Grada za potrebe korisnika komunalnih uređaja,
 • obavlja se vještačenje za potrebe suda iz domena katastra komunalnih uređaja,
 • obavlja se izdavanje svih uvjerenja na temelju podataka komunalnog knjigovodstva,
 • izrađuju se izvodi iz planova komunalnih uređaja za potrebe korisnika komunalnih uređaja i drugih (projektnih organizacija),
 • obavljaju se poslovi koji se odnose na izradu, obnovu i održavanje premjera i katastra zemljišta,
 • prati se i analizira stanje, razvoj i pojave koje se odnose na premjer i katastar zemljišta,
 • prate se sve promjene na zemljištu,
 • vrši se snimanje promjena na zemljištu i provođenje u planovima,
 • obavlja se dostava promjena na zemljištu katastru nekretnina i zemljišno-knjižnom uredu,
 • postavljaju se i obnavljaju stalne geodetske točke,
 • obavljaju se obnove dotrajalih planova,
 • obavljaju se vještačenja za potrebe suda i drugih službi,
 • rješava se u upravnim stvarima u oblasti premjera i katastra zemljišta i vrše stručni geodetski poslovi (rad na uređenju zemljišta za gradnju, nivelacija, regulacija dijelova zgrada i naselja gradskog karaktera i sl.),
 • izdaju se kopije katastarskog plana i daju obavijesti strankama u svezi s njihovim nekretninama,
 • izrađuju se spiskovi poreznih obveza s otpisom i pripisom katastarskog prihoda,
 • izdaju se sve vrste uvjerenja i izvoda iz evidencija katastarskog operata,
 • na temelju odluka i rješenja nadležnih tijela i prijamnih listova vrši se provođenje svih promjena kroz katastarski operat,
 • omogućuje se uvid strankama u katastarski operat,
 • sastavljaju se statistička izvješća za Grad.
Back to top
Skip to content