Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Anđelka Udženija

Služba opće uprave

Pomoćnik načelnika Anđelka Udženija, rođena 03. ožujka 1976 godine u Čapljini.
Prirodoslovno matematičku gimnaziju je završila u Metkoviću
1999. je stekla zvanje dipl.oecc. – smjer marketing management na Mostarskom sveučilištu.
Udana i nastanjena u Dračevu.

 

OPIS AKTIVNOSTI:

– koordiniraju se poslovi unutar odjela i rad između odjela,
– pripremaju se akta za Gradsko vijeće i nadzire valjanost akata koja se pripremaju u drugim odjelima za Gradsko vijeće,
– nadzire se primjena propisa o uredskom poslovanju u odjelima i primjena Zakona o upravnom postupku i ukazuje na nepravilnost i propuste u primjeni istih propisa,
– organizira se rad na pripremi službenog glasila Grada,

– prati se, prikupljaju i obrađuju propisi od značaja za Gradsko vijeće,
– pruža se stručna pravna pomoć u primjeni propisa svim odjelima grada,
– sudjeluje u izradi službenog glasila grada,
– raspisuje natječaj – oglas za namještenje u službu (pruža stručna i tehnička pomoć u provođenju postupka za zasnivanje radnog odnosa namještenika),
– na temelju zakona i drugih propisa vrše se prijave i odjave službenika i namještenika kod nadležnih službi
– vode se dosijei svih zaposlenika sa potrebnim evidencijama,
– vode se evidencije o matičnim knjigama rođenih , vjenčanih, umrlih i državljana,
– izdaju se izvadci iz matičnih knjiga i uvjerenja,
– vode se opći birački spiskovi (ažuriraju se),
– pripremaju izvješća i popunjavaju statistički obrasci iz oblasti za koje se vodi evidencija,
– vodi postupak zaključivanja braka,
– obavlja se ovjera potpisa, rukopisa i prijepisa,
– obavlja se ovjera ovlasti (punomoći),
– izdaju se uvjerenja o kojima se ne vodi službena evidencija,
– vode se djelovodnici predmeta,
– zaprimaju se pismena, signiraju i raspoređuju na nadležne odjele, radna mjesta,
– ukazuje se na rokove u kojima se rješava u predmetima,

– obavlja se zavođenje pošte u knjigu dostave i knjigu pošte,

– obavlja se arhiviranje završenih predmeta prema klasifikacijama,
– čuva se evidencija o aktima i predmetima, kao i ostali dokumentacijski materijal (sa sjednica Gradskog vijeća),
– tehnički se opslužuje rad sjednica Gradskog vijeća (tonsko snimanje sjednica, izrada zapisnika sa sjednica Gradskog vijeća, vođenje evidencije o vijećnicima i sl.),
– obavlja se predaja određenog arhiva nadležnom Županijskom arhivu,
– obavljaju se poslovi nabavke osnovnih sredstava i potrošnog materijala uz suglasnost pročelnika Odjela, odnosno Gradonačelnika Grada,
– vodi se evidencija stvari, evidencija o korištenju službenih automobila, o utrošku goriva,
– skrbi se o otklanjanju kvarova na stolariji, elektroinstalacijama, inventaru i nabavci goriva za kotlovnicu,
– obavljaju se poslovi tipkanja za Gradsko vijeće, Gradonačelnika Grada i Odjela,
– obavljaju se poslovi umnožavanja dokumenata za potrebe Gradskog vijeća, Gradonačelnika Grada i sve odjele Gradske uprave,
– upravljanje kućnom centralom, skrbi o održavanju i ispravnosti centrale i ostalih telefonskih uređaja,
– uspostavljanje telefonske veze,
– vođenje evidencije telefonskih razgovora,
– dostavljanje i uručivanje pismena za potrebe Gradskog vijeća, Gradonačelnika Grada i gradskih odjela, raznošenje pravnim i fizičkim osobama, predaja poštanskoj službi, preuzimanje od poštanske službe
– razvrstavanje pošte i prosljeđivanje kroz knjigu s predmetima u rad nadležnim odjelima, državnim službenicima i namještenicima,
– osiguravanje ulaza u zgradu Grada,
– skrbi o sigurnosti zaposlenika u zgradi,
– izdavanje propusnice strankama i o tome vođenje evidencije,
– vođenje evidencije o dolasku na posao i odlasku s posla državnih službenika i namještenika,
– obavljanje poslova čišćenja i uređenja prostora u zgradi i prilazu u zgradu, u vijećnici Gradskog vijeća,
– skrbi se o sigurnosti zgrade,
– obavljaju se poslovi usluživanja zaposlenika u zgradi napitcima (kava, čaj, sokovi).

Back to top
Skip to content