Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

SLUŽBA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Služba obavlja upravne poslove iz oblasti školstva, zdravstva, kulture i informiranja u okviru prava i dužnosti Općine.

U navedenim oblastima služba vrši sljedeće poslove:

  • Vrši upravni nadzor nad radom ustanova i javnih poduzeća čiji je osnivač Općina iz oblasti predškolskog odgoja, obrazovanja, zdravstva, kulture i informiranja,
  • Usklađuje rad ustanova iz navedenih oblasti,
  • Izrađuje nacrte odluka i drugih općih akata iz navedenih oblasti za potrebe Općinskog vijeća i Načelnika općine,
  • Izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima vodi evidenciju,
  • Prati propise i stanje u navedenim oblastima i ukazuje na obveze Općine koje proizlaze iz istih,
  • Priprema izviješća, informacije i analize u svezi s navedenim oblastima,
  • Vrši i druge poslove koje odredi Načelnik općine, a odnosi se na oblasti u kojima vrši nadzor.
Back to top
Skip to content