Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu „Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta“ za 2023. godinu”

Na osnovu Odluke o utrošku sredstava sa pozicije – ostala domaća pozajmljivanja, Budžeta
Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva
i obrta“ („Službene novine Federacije BiH“ broj 22/23), Federalno ministarstvo razvoja,
poduzetništva i obrta raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu
„Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta“ za 2023. godinu

I. PREDMET JAVNOG KONKURSA
Predmet Javnog konkursa je prikupljanje prijava za odabir korisnika kreditnih sredstava, iz
sredstava koja su na računu namjenskog depozita Vlade Federacije BiH-Federalno ministarstvo
razvoja, poduzetništva i obrta kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem
tekstu: Banka), a radi realizacije Programa „Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta“ za 2023.
godinu.

Kreditna sredstva će se plasirati putem Banke, s rokom povrata sredstava na račun Banke do
sedam (7) godina, grace periodom do dvije (2) godine, uključenim u rok povrata sredstava i
kamatnom stopom od 0,9%.

II. KORISNICI KREDITNIH SREDSTAVA
Korisnici kreditnih sredstava su subjekti male privrede definisani u skadu sa Zakonom o
poticanju razvoja male privrede („Službene novine Federacije BiH“, broj 19/06 i 25/09), a
registrovani u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj
81/15 i 75/21) ili Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, broj 75/21) ili, koji imaju sjedište na području Federacije Bosne
i Hercegovine, te imaju najmanje 2 (dva) zaposlena na neodređeno vrijeme.
Pravo sudjelovanja na ovom javnom konkursu nemaju subjekti male privrede:

– koji nisu opravdali ranije dobivena finansijska sredstva Federalnog ministarstva razvoja,
poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), kao i izvršili druge preuzete obaveze u
skladu s odobrenim sredstvima do zaključivanja ovog javnog konkursa;
– koji imaju registrovanu osnovnu djelatnost u oblasti namjenske industrije, proizvodnje i
prerade duhana i igara na sreću
– koji su korisnici kreditnih sredstava iz Garancijskog Fonda Vlade Federacije BiH po sljedećim
programima:

• Kreditno garantni program za obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti,
• Kreditno garantni program za mikro, mala i srednja preduzeća,
• Kreditno garantni program za velika preduzeća,
• Kreditno garantni program za izvoznike i
• Kreditno garantni program za poljoprivredu i prehrambenu industriju.

III. KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA KREDITA
Kriteriji za utvrđivanje rang liste potencijalnih korisnika kredita su: vrsta djelatnosti; namjena
utroška sredstava; povećanje zaposlenosti; pripadnost ciljnoj grupi; broj zaposlenih; ravnomjerniji
regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS); poticaji Ministarstva u posljednjih pet (5) godina.2

IV. VRIJEDNOST POJEDINAČNIH PROJEKATA
Minimalan iznos kredita po korisniku može iznositi 20.000,00 KM, a maksimalan iznos kredita
određen je u zavisnosti od broja zaposlenih osoba u subjektu male privrede i to na slijedeći način:

– do 250.000 KM za subjekte male privrede koji imaju 2 do 9 zaposlenih,
– do 350.000 KM za subjekte male privrede koji imaju 10 do 49 zaposlenih,
– do 500.000 KM za subjekte male privrede koji imaju 50 do 249 zaposlenih.

Odobrena kreditna sredstva mogu se koristiti najmanje u 70%-tnom iznosu za finansiranje
stalnih sredstava, a najviše 30% odobrenih kreditnih sredstava subjekti male privrede moći će
koristiti za nabavku repromaterijala/sirovina.

V. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Podnosioci prijava pripremaju prijedloge projekata u skladu sa Smjernicama za podnosioce
projektnih prijedloga koje su dostupne na internet stranici Ministarstva (www.fmrpo.gov.ba).

Prijave se dostavljaju preporučeno poštom u zapečaćenim kovertama na adresu:
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta,
dr. Ante Starčevića b.b. (Hotel „ERO“), 88000 Mostar
s naznakom:
Ne otvarati – po Javnom konkursu za Program
„Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta“ za 2023. godinu

Na poleđini koverte obavezno navesti:
– naziv – ime podnosioca prijave;
– adresu i kontakt telefon:
– ovjeriti pečatom podnosioca prijave
Prijave se dostavljaju do 12.05.2023. godine (petak), odnosno prihvataju se prijave koje
imaju poštanski pečat najkasnije sa navedenim datumom.

Neblagovremene prijave, prijave koje nemaju sve potrebne elemente kao i prijave koje ne
ispunjavaju uslove ovog javnog konkursa bit će odbačene.
U postupku Javnog konkursa Ministarstvo ne snosi nikakve troškove sudionicima na konkursu
te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti poništi Javni konkurs.
Prispjela dokumentacija se neće vraćati.

VI. EVALUACIJA I ODABIR PROJEKTNIH PRIJEDLOGA
Evaluacija i odabir projektnih prijedloga će se vršiti u skladu sa kriterijima i procedurom koja je
utvrđena u Smjernicama za podnosioce projektnih prijedloga.
Ministarstvo će pismenim putem obavijestiti svakog podnosioca prijave o njegovom statusu sa
uputstvima o daljim radnjama koje treba poduzeti u vezi sa podnesenom prijavom. Podnosioci
prijava mogu uložiti prigovor u roku od osam (8) dana od dana prijema obavijesti, radi provjere
činjenica i objektivnosti ocjene prijave.

VII. DODATNE INFORMACIJE ZA PODNOSIOCE PRIJAVA
Sve dodatne informacije vezane za ovaj javni konkurs mogu se dobiti isključivo putem
elektronske pošte, najkasnije sedam (7) dana prije isteka roka za podnošenje prijava na e-mail
adresu: krediti@fmrpo.gov.ba
Svi odgovori na pitanja koji mogu biti relevantni i za ostale podnosioce prijava biti će objavljeni
na internet stranici Ministarstva.

Back to top
Skip to content