Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o prihvaćanju ponude

Odluka o prihvaćanju ponuda tvrtke „Ecoplan d.o.o. Mostar, u  iznosu od  7.014,15 KM(slovima: sedamtisućačetrnaest i 15/100 KM), sa PDV-om, za nabavu usluga: Izrada Idejnog i Glavnog projekta arhitektonske rasvjete pročelja kule u Počitelju.

ODLUKA

Back to top
Skip to content