Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Raspisan Javni poziv za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba u okviru Regionalnog stambenog programa

Gradonačelnik Čapljine, u suradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglica BiH i Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica, objavljuje

J A V N I P O Z I V
raseljenim osobama u gradu Čapljina za podnošenje prijava za pomoć u stambenom zbrinjavanju u okviru Regionalnog stambenog programa – osiguranje stambenih jedinica (stanova) po modelu neprofitno-socijalnog stanovanja

Pomoć za stambeno zbrinjavanje u okviru Regionalnog stambenog programa (RSP) se dodjeljuje raseljenim osobama u F BiH u vidu:
osiguranja stanova kroz izgradnju stambenih jedinica u skladu sa propisanim standardima (Standardi za obnovu i izgradnju stambenih jedinica i objekata u svrhu zbrinjavanja povratnika, -Službeni glasnik BiH, broj 74/2012-, uključujući i standarde iz CEB politike za zaštitu životne sredine), kroz izgradnju zgrada po modelima neprofitnog – socijalnog stanovanja, u cilju integracije u mjestu raseljenja.

Sredstva će se osigurati iz kontribucija donatora u Fondu Regionalnog stambenog programa kojim upravlja Razvojna banka Vijeća Europe.

Koordinator Projekta je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, a implementator Projekta na području Federacije BiH je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica.

I – OPĆI KRITERIJ ZA ODABIR KORISNIKA

Opći kriteriji/uvjeti za utvrđivanje potencijalnih korisnika pomoći za obnovu, rekonstrukciju i izgradnju stambenih jedinica u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja ( RSP ) su:

a) korisnik je interno raseljena osoba u BiH ili izbjegla osoba iz Republike Hrvatske iz perioda od 1991. do 1995. godine neovisno od trenutnog formalno-pravnog statusa,

b) korisnik je upoznat sa mogućnostima trajnih rješenja za izbjeglice i raseljene osobe u okviru RSP-a i odluku o trajnom rješenju izbjegličko-raseljeničkog problema kroz lokalnu integraciju u BiH, donio je dobrovoljno na osnovu dobre informiranosti,

c) korisnik i članovi korisničkog domaćinstva nisu vlasnici/suvlasnici ili posjednici stambene jedinice koja se smatra uvjetnom za stanovanje, a u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta kako na teritoriju BiH tako i u Republici Hrvatskoj i nisu ranije primili pomoć za stambeno zbrinjavanje dovoljnu da zadovolji odgovarajuće standarde o minimum stambenih uvjetima,

d) korisnik nije dobrovoljno raspolagao svojom stambenom jedinicom iz 1991. godine (prodaja, zamjena, poklon i sl.)

II – ISPUNJAVANJE, DOKAZIVANJE I PROVJERA OPĆIH KRITERIJA

1. Raseljena osoba u BiH svoj status dokazuje potvrdom/pravomoćnim rješenjem nadležnog organa grada/općine privremenog boravka o statusu raseljene osobe.
2. Ispunjavanje općih kriterija po okolnostima iz odjeljka I stavak a), b), c) i d) dokazuje  se potvrdom/uvjerenjem nadležnog organa i potpisanom i ovjerenom izjavom podnositelja prijave uz suglasnost podnositelja prijave za prosljeđivanje osobnih i ostalih podataka u cilju provjere točnosti i vjerodostojnosti, uključujući i provjere po službenoj dužnosti.

Ukoliko se prilikom dodjele pomoći, u bilo kojoj fazi, utvrdi da su pojedini korisnici namjerno ili svjesno dali netočne podatke u prijavi i/ili neistinite navode u izjavi, takva prijava će biti diskvalificirana po službenoj dužnosti.

III – POSEBNI KRITERIJ ZA ODABIR KORISNIKA

Posebni kriteriji za odabir korisnika su:
a) stambeni status,
b) socijalni status i
c) pripadnost ranjivim grupama.

IV – VREDNOVANJE POSEBNIH KRITERIJA I PRAVO PRVENSTVA

Na osnovu posebnih kriterija potencijalnom korisniku se može dodijeliti 200 bodova, i to:

a) po osnovu stambenog statusa-maksimalno 70 bodova,
b) po osnovu pripadnosti ranjivim grupama-maksimalno 100 bodova,
c) po osnovu socijalnog statusa-maksimalno 30 bodova.

Broj bodova dodijeljen potencijalnom korisniku po svim osnovama se zbraja i potencijani korisnici se rangiraju prema opadajućem redoslijedu od najvišeg do najnižeg ukupnog broja bodova posebno za svaku grupu korisničkih domaćinstava.

U slučaju da više potencijalnih korisnika ostvaruje isti ukupan broj bodova po svim osnovama, prednost se daje korisnicima koji su ostvarili više bodova po osnovu pripadnosti ranjivim grupama.

U slučaju da više potencijalnih korisnika ostvaruje isti ukupan broj bodova po osnovu pripadnosti ranjivim grupama prednost se daje višečlanim obiteljima sa djecom/djetetom.

V-DOKAZIVANJE STAMBENOG STATUSA, PRIPADNOSTI RANJIVIM GRUPAMA I SOCIJALNOG STATUSA

Stambeni status dokazuje se potvrdom nadležnog organa o vrsti smještaja, ugovorom o podstanarskom odnosu ili drugom odgovarajućom potvrdom izdanom od strane nadležnog organa, i to:

a) stanovanje u nedostojnim uvjetima i u improviziranom smještaju kao i stanovanje u kolektivnom smještaju dokazuje se potvrdom lokalne zajednice na čijem području korisnik živi,
b) stanovanje u alternativnom smještaju dokazuje se rješenjem nadležnog organa o vrsti alternativnog smještaja, stanovanje sa drugim obiteljima i podstanarstvo dokazuje se izjavom ovjerenom kod nadležnog organa ili ugovorom o podstanarskom odnosu.

Pripadnost ranjivim grupama dokazuje se potvrdom izdanom od strane nadležne medicinske ustanove i/ili drugih organa koji vode službene evidencije za pojedine kategorije koje se boduju.

Zadovoljavanje posebnih kriterija po osnovu socijalnog statusa dokazuje se:

a) odgovarajućom potvrdom nadležnog centra za socijalni rad koji vodi službenu evidenciju u odnosu na korisnička domaćinstva u stanju socijalne potrebe
b) odgovarajućom potvrdom službe za zapošljavanje za sve punoljetne članove korisničkog domaćinstva u stanju socijalne potrebe.

VI – ISPUNJAVANJE, DOKAZIVANJE I PROVJERA POSEBNIH KRITERIJA

Ispunjavanje posebnih kriterija korisnik označava u obrascu prijave/izjave.

Dokazi o ispunjavanju posebnih kriterija o kojima se vodi službena evidencija kod nadležnih organa pribavljaju se službenim putem ukoliko ih potencijalni korisnik nije dostavio.

Dokazi o ispunjavanju posebnih kriterija o kojima se ne vodi službena evidencija podliježu provjeri i to uvidom na terenu putem nadležnih gradskih službi, uvidom u odgovarajuće baze podataka kao i putem drugih dostupnih izvora.

VII – PODNOŠENJE PRIJAVA I DOKUMENATA

Prijava se podnosi na propisano popunjenom obrascu sa dokazima o ispunjavanju općih i posebnih kriterija osobno ili putem pošte u zatvorenoj kuverti na adresu Grada Čapljina: Grad Čapljina, Služba za prava branitelja i socijalnu skrb, Trg kralja Tomislava, 88300 Čapljina sa naznakom “RSP u BiH”.

Prijave se mogu preuzeti u prostorijama Grada Čapljina, Federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglica i na web stranici Grada Čapljina.

Javni poziv ostaje otvoren od 10. 06. do 01. 07 2020. godine. Javni poziv će se objaviti na oglasnim pločama Grada Čapljina, Federalnog ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i na web stranici Grada Čapljina.

Javni poziv

Obrazac prijave RSP 2013-BiH6i3

Back to top
Skip to content