Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

JAVNI NATJEČAJ: Prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Čapljina

Na temelju članka 363. stavak 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 100/13), članka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općina i gradova (Službene novine F BiH, broj 17/2014), Odluke o provedbi postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Čapljina broj:01-06-2072/15 od 24.04.2015.godine, broj:01-06-4514/15 od 20.10.2015.godine, broj: 01-06-4978/19-1 od 19.07.2019. godine i broj 01-02-2710/20-1 od 28.04.2020.godine i Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje javnih natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Čapljina (Narodni list općine Čapljina, broj 1/2019), Povjerenstvo za provođenje javnih natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Čapljina, raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J

 ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA ČAPLJINA USMENIM JAVNIM NADMETANJEM

Detalje natječaja pogledajte na LINKU.

Back to top
Skip to content