Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za sufinanciranje prve stambene nekretnine za mlade i mlade obitelji na području grada Čapljine

Lokalna vlast grada Čapljine na razne načine pomaže mladim ljudima. Kroz razne projekte sudjeluje u poboljšanju obrazovanja i pomaganja pri obrazovanju, kao i pomaganja u pronalaženju prvog radnog iskustva i mogućnost napredovanja. Gradsko vijeće Čapljina proteklog tjedna usvojilo je i odluku o sufinanciranju prve stambene nekretnine za mlade i mlade obitelji, te je gradonačelnik raspisao Javni poziv za sufinanciranje prve stambene nekretnine za mlade i mlade obitelji na području grada Čapljine.

Ovim javnim pozivom lokalna zajednica želi omogućiti mladim obiteljima, odnosno onima pred kojima je budućnost i koji su u naponu snage, a koji nemaju riješeno stambeno pitanje, da ostanu živjeti i raditi na području našega grada.

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje prijave za korištenje bespovratnih sredstava u okviru sufinanciranja prve stambene nekretnine na području Čapljine.

Grad Čapljina će sufinancirati rješavanje prve stambene nekretnine u iznosu 100,00 KM po 1 m2 stambene površine. Sufinancirat će se najviše 75 m2 stambene površine po korisniku sufinanciranja.

KORISNICI POTPORA

Pravo na potporu ove mjere imaju punoljetne osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva nisu starije od navršenih 35 godina, odnosno jedan od bračnih parova ne smije biti stariji od 35 godina, te koji u vlasništvu ili suvlasništvu nemaju stan ili kuću, osim stana/kuće koja je predmet Javnog poziva.

UVJETI ZA DODJELU POTPORE

Pravo i uvjeti za podnošenja prijave za korištenje bespovratnih sredstava u okviru Javnog poziva za sufinanciranja prve stambene nekretnine na području grada Čapljina:

• Stambeni objekt mora se nalaziti na teritoriju Čapljine,
• Osobe koje nemaju duga na ime javnih davanja,
• Osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva nisu starije od navršenih 35 godina, odnosno jedan od bračnih parova ne smije biti stariji od 35 godina,
• Prodavatelj nekretnine ne smije biti u srodstvu s podnositeljem zahtjeva niti u srodstvu s drugim supružnikom u prvom i drugom nasljednom redu,
• Vlasnik objekta najkasnije nakon 18 mjeseci od primitka novčanih sredstava iz ovog Javnog poziva mora početi stanovati u kupljenom objektu,
• Stan ili kuću se ne smije iznajmljivati niti prodati najmanje 5 godina računajući od početka stanovanja,
• Vlasnik objekta, nakon što stan/kuća bude useljiv dužan je sebe i članove svoje obitelji prijaviti na adresu stana/kuće. Ukoliko ne podnese zahtjev komisija za provjeru useljivosti će izaći na teren po isteku 18 mjeseci od potpisanog ugovora. Ukoliko je stan/kuća već useljivi podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti uvjerenje da je objekt useljiv s prijavnim obrascem i ostalom traženom dokumentacijom po ovom Javnom pozivu,
• Korisnik subvencije dužan je najkasnije nakon 18 mjeseci od primitka novčanih sredstava iz ovog Javnog poziva dostaviti potvrdu o izmirenom porezu za predmetnu stambenu nekretninu izdanu od nadležne porezne uprave. Ukoliko korisnik sredstava ima izmirene porezne obveze, istu potvrdu dužan je dostaviti s prijavnim obrascem i ostalom traženom dokumentacijom po ovom Javnom pozivu (uvjet se odnosi na kupovinu stambene nekretnine),
• Korisnik subvencije je dužan u razdoblju od 5 godina, svake godine u vremenu 1.12 -31.12. dostaviti Povjerenstvu Grada Čapljina dokaz o prebivalištu.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

• Prijavni obrazac (Obrazac 1),
• Ovjerene preslika osobne iskaznice podnositelja/ukoliko se radi o bračnome paru preslika osobne iskaznice oba supružnika,
• Vjenčani list za bračne parove (original ili ovjerena preslika),
• Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju (original ili ovjerena preslika)
• Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava, ne starije od 30 dana (za oba supružnika),
• Pravomoćno odobrenje za gradnju (ovjerena preslika) izdana 2019. i 2020. godine od nadležne Službe prostornog uređenja i graditeljstva Grada Čapljine,
• Prijava početka radova (Obrazac 2 ili 3) za predmetni stambeni objekt. Provjeru započetih radova će vršiti Služba prostornog uređenja i graditeljstva Grada Čapljine,
• Uporabna dozvola izdana, od Službe prostornog uređenja i graditeljstva Grada Čapljine za predmetni objekt, u godini 2019. i 2020. godini. (odnosi se samo za objekte koji su već izrađeni),
• Uvjerenje nadležnog Općinskog suda – zemljišno knjižnog ureda da podnositelj prijave i bračni supružnik nemaju u vlasništvu stambenu nekretninu osim one koja je predmet zahtjeva:
1. Uvjerenje nadležnog Općinskog suda Čapljina,
2. Uvjerenje nadležnog Općinskog suda Mostar,
3. Uvjerenje nadležnog Općinskog suda po mjestu prebivališta,
• Uvjerenje nadležne službe geodetskih i imovinsko pravnih poslova, po mjestu prebivališta, da podnositelj prijave i bračni supružnik ne posjeduju stambenu nekretninu osim one koja je predmet zahtjeva,
• Ovjerena preslika ugovora o kupoprodaji stambene nekretnine,
• Transakcijski broj žiro računa.

NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijava na Javni poziv za sufinanciranje prve stambene nekretnine za mlade i mlade obitelji na području grada Čapljine zajedno s ostalom traženom dokumentacijom dostavlja se u papirnatom obliku na adresu: Gradska uprava Čapljina , Trg kralja Tomislava, 88300 Čapljina s obveznom naznakom „Za Javni poziv za sufinanciranje prve stambene nekretnine“.

Prijaviti se mogu svi mladi i mlade obitelji koji zadovoljavaju kriterije iz Javnog poziva, a čija dokumentacija se odnosi na vremensko razdoblje od 1.1.2019. do 31.12.2020. godine.

Za nepotpune prijave, kao i prijave koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju, Povjerenstvo će tražiti nadopunu dokumentacije koju je prijavitelj dužan dostaviti u roku od 5 radnih dana od dana primitka obavijesti za nadopunu dokumentacije.

Ukoliko prijavitelj ne dostavi traženu dokumentaciju u navedenom roku, njegova se prijava neće razmatrati.

Prijavitelj čija prijava nije odobrena za dodjelu subvencije može u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o tome podnijeti prigovor Povjerenstvu.

Rok za podnošenje prijave na ovaj Javni poziv je do 31.12.2020. godine.

Odabir kandidata za subvenciju vrši se redoslijedom zaprimanja uspješnih prijava, do iznosa sredstava raspoloživih u Proračunu za 2020. godinu.

Zaprimljena dokumentacija na ovaj Javni poziv ne vraća se podnositelju prijave.

POSTUPAK ODABIRA I NAČIN OBJAVE REZULTATA

Prijave će se vrednovati temeljem kriterija/uvjeta utvrđenih u Javnom pozivu. Sve pristigle prijave će pregledati Povjerenstvo za provedbu postupka i odlučivanja o odobrenju subvencije temeljem Javnog poziva za sufinanciranje rješavanja prve stambene nekretnine za mlade i mlade obitelji na području grada Čapljina.

Spisak odobrenih subvencija se objavljuje tromjesečno na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Grada Čapljine.

Za dodjelu sredstava za sufinanciranje rješavanja prve stambene nekretnine za mlade i mlade obitelji na području grada Čapljine,

Gradonačelnik Čapljine i korisnik sredstava zaključuju ugovor kojim se detaljno reguliraju prava i obveze.

Podnositelj zahtjeva nema pravo na subvenciju ukoliko je za istu namjenu dobio potporu iz drugih izvora.

Korisnik subvencije dužan je omogućiti davatelju subvencije kontrolu namjenskog utroška dobivene subvencije kao i namjenskog korištenja stana ili kuće.

Ukoliko se utvrdi da je podnositelj ostvario subvenciju na temelju dostavljene neistinite dokumentacije ili se utvrdi da je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora, dobivena sredstva mora vratiti u Proračun Grada Čapljina u roku od 15 dana od poziva za povrat, te će biti isključen iz svih potpora Grada Čapljina u narednih 5 godina.

DODATNE INFORMACIJE

Javni poziv za sufinanciranje prve stambene nekretnine za mlade i mlade obitelji na području grada Čapljine provodi se sukladno Odluci o sufinanciranju rješavanja prve stambene nekretnine za mlade i mlade obitelji na području grada Čapljine u 2020. godini, https://capljina.ba/wp-content/uploads/2020/05/Odluka.pdf .

Za točnost podataka i dostavljene dokumentacije pod materijalnom i krivičnom odgovornošću jamči podnositelj zahtjeva kao i svi potpisani na prijavnom obrascu.

Eventualna pitanja i Obrazac za prijavu na Javni poziv može se preuzeti na protokolu u zgradi Gradske uprave, u uredu broj 16 B ili na web stranici Grada Čapljine https://capljina.ba/.
Kontakt telefon: 00387 36 805- 052.

Javni poziv

Obrazac 1

Obrazac 2

Obrazac 3

Zahtjev

Back to top
Skip to content