Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj – stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje Javni natječaj za odabir korisnika Grant sredstava Tekućih transfera za 2019. godinu po projektu – Stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

S obzirom da je grad Čapljina – gradonačelnik donio zaključak kojim je proglasio deficitarna zanimanja, tako je omogućio prijavu naših učenika na raspisani natječa.

Odluka o popisu deficitarnih zanimanja objavljenu je u službenim novinama grada Čapljine te  kao deficitarna zanimanja na prostoru grada utvrđuje: konobar, kuhar, frizer, brijač, obućar, postolar, kemijski čistač, metalski stručnjak, građevinar, poljoprivredni tehničar, elektrotehničar, električar, vodoinstalater, automehaničar, autoelektričar, medicinski tehničar)

Sve izformacije možete dobiti u zgradi Gradske uprave Čapljina, prizemlje, Info pult,  Trg kralja Tomislava, 88 300 Čapljina, svakim radnim danom od 7-15 sati.

U nastavku se nalazi sva potrebna dokumentacija i upute:

Na temelju točke IV Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/19) i člana 5. Pravilnika o postupcima u provođenju programa razvoja malog gospodarstva (“Službene novine Federacije BiH”, br: 50/13, 55/13 i 86/13), Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA
ZA 2019. GODINU po
Projektu – Stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

I. PREDMET NATJEČAJA

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava Tekućih transfera-grant po Projektu – Stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, utvrđenih u razdjelu 50. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (“Službene novine Federacije BiH”, broj 11/19).

II. CILJEVI PROJEKTA, KRITERIJI I KORISNICI SREDSTAVA

Ciljevi projekta:

Stimuliranje učenika da se obrazuju za obavljanje djelatnosti deficitarnih zanimanja.
Kriteriji za izbor korisnika sredstava:
Imovinsko stanje učenika; uspjeh u prethodnoj godini školovanja; ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj razvijenosti JLS); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.

Korisnici sredstava:

Učenici koji će se u školskoj 2019./2020. godini školovati u srednjim stručnim školama za deficitarna zanimanja.
Popis deficitarnih zanimanja utvrđuje odlukom svaka jedinica lokalne uprave posebno i odluka mora biti objavljena u službenim novinama jedinice lokalne uprave.

III PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u ovom natječaju imaju učenici koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

NAPOMENA:

Učenici koji do završetka ovog natječaja nisu izvršili svoje ranije preuzete obveze po osnovu korištenja poticajnih sredstava ovog ministarstva, nemaju pravo sudjelovanja u ovom natječaju, odnosno njihove prijave se neće uzeti u razmatranje.

IV. SADRŽAJ PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU

Podnositelji prijava pripremaju prijave u skladu sa Smjernicama za podnositelje prijava po ovom projektu.
Smjernice za podnositelje prijava i sva potrebna dokumentacija po ovom projektu mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva www.fmrpo.gov.ba

V. EVALUACIJA I ODABIR KORISNIKA

Evaluacija i odabir korisnika će se vršiti u skladu sa kriterijima i procedurom utvrđenim Smjernicama za podnositelje prijava.
Nakon obrade prispjelih prijava Ministarstvo će objaviti rezultate Javnog natječaja u “Službenim novinama Federacije BiH” i na internet stranici Ministarstva.

VI. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom iz poglavlja IV, šalju se preporučeno poštom u zapečaćenim kovertama na adresu:

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta
dr. Ante Starčevića bb (Hotel “Ero”) 88000 Mostar,
sa naznakom:
Ne otvarati–po Javnom natječaju za Projekt stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

Na poleđini koverte obvezno navesti:
– ime podnositelja prijave;
– adresu i kontakt telefon:

Rok za dostavu prijava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog natječaja u “Službenim novinama Federacije BiH”, odnosno do 20.09. 2019. godine (petak).

Neblagovremene, nepotpune, neuredne i prijave koje nemaju sve sadržajne elemente bit će odbačene i neće biti predmet daljeg razmatranja.
U postupku ovog javnog natječaja Ministarstvo ne snosi nikakve troškove sudionicima u natječaju te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti poništi ovaj javni natječaj. Prispjela dokumentacija se neće vraćati.

VIII. OSTALE ODREDBE

Sa podnositeljima prihvaćenih prijava Ministarstvo zaključuje ugovore, kojima će se definirati međusobna prava i obaveze ugovornih strana.
Podnositelji prijava čije se prijave odbace, mogu uložiti prigovor Ministarstvu u roku od osam dana od dana objave rezultata Javnog natječaja u “Službenim novinama Federacije BiH”, radi provjere činjenica i objektivnosti ocjene ponude.

Sve dodatne informacije vezane za ovaj javni natječaj mogu se dobiti na brojeve telefona: svakim radnim danom 036/449-125, 036/449-140, 036/449-105 i 036/449-139 u vremenu od 10-14 sati kao i na e-mail : grant2019@fmrpo

Smjernice-za-uključivanje-u-Projekt

Zahtjev-za-uključivanje-u-Projekt

Back to top
Skip to content