Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za grant sredstva u 2018. god. Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje Javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava u 2018. godini.

Grant sredstva će se dodjeljivati po sljedećim projektima:
1. Izgradnja poduzetničkih zona
2. Poticaji inovatorima – pojedincima
3. Unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture
4. Poticaj udruženjima, komorama i obrazovnim institucijama
5. Poticaji opstanku tradicionalnih i starih zanata
6. Poticaji razvoju vezanih i posebnih obrta
7. Poticaji novoosnovanim subjektima MSP
8. Jačanje konkurentnosti MSP-a

Korisnici poticajnih sredstava koji do završetka ovog javnog natječaja nisu izvršili svoje ranije preuzete obveze po osnovu korištenja poticajnih sredstava ovog ministarstva, nemaju pravo sudjelovanja u ovom javnom natječaju.

Podnositelji prijava mogu podnijeti prijavu samo po jednom projektu iz ovog javnog natječaja. U slučaju više prijava istog podnositelja po istom ili različitim projektima sve prijave će biti odbačene i neće biti predmet daljeg razmatranja.

Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom, šalju se preporučeno poštom u zapečaćenim kuvertama na adresu:

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta
dr. Ante Starčevića b.b.(Hotel „Ero“) 88000 Mostar,
sa naznakom:
Ne otvarati–po Javnom natječaju za Projekt broj_______
(obavezno naznačiti broj ili naziv projekta)

Na poleđini kuverte obavezno navesti:

– naziv–ime podnosioca prijave;
– adresu i kontakt telefon;
– ovjeriti pečatom podnosioca prijave.

Prijave se dostavljaju zaključno sa 18.05.2018. godine (petak), odnosno prihvatit će se prijave koje imaju poštanski pečat najkasnije sa navedenim datumom.

Prijave će biti odbačene i neće biti predmet daljeg razmatranja ako:
– su neblagovremene,
– nemaju sve sadržajne elemente,
– ne ispunjavaju uvjete ovog javnog natječaja,
– na kuverti nije naznačen broj ili naziv projekta na koji se prijavljuje
– sadržaj prijave ne odgovara broju ili nazivu projekta naznačenom na kuverti
– nisu usklađene šifre djelatnosti sa Klasifikacijom djelatnosti KD BiH 2010 (projekti br. 5, 6 ,7 i 8).

U postupku ovog javnog natječaja Ministarstvo ne snosi nikakve troškove sudionicima u natječaju, te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti poništi ovaj javni natječaj. Prispjela dokumentacija se neće vraćati.

Sa podnositeljima prihvaćenih prijava Ministarstvo zaključuje ugovore, kojima će se definirati međusobna prava i obveze ugovornih strana, a posebno način i dinamika korištenja dodijeljenih financijskih sredstava, te nadzor nad utroškom istih.
Podnositeljima prijava čije se prijave odbace, mogu uložiti prigovor Ministarstvu u roku od osam dana od dana objave rezultata Javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH”, radi provjere činjenica i objektivnosti ocjene ponude.
Sve dodatne informacije vezane za ovaj javni natječaj mogu se dobiti isključivo putem elektronske pošte, najkasnije 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava, na internet adresi: grant2018@fmrpo.gov.ba.

Ovdje možete pronaći sve potrebne informacije i obrasce po pojedinim projektima.

Javni natječaj – grant 2018.

Back to top
Skip to content